Leveringsvoorwaarden

Onderstaand tref je de Algemene leveringsvoorwaarden & betalingsvoorwaarden van De Vuurwerkcentrale te Zwaagdijk.

Algemeen

Onder ‘consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de diensten of goederen van de E-shop anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Onder ‘dealer’ wordt in deze voorwaarden verstaan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die als relatie van Vuurwerkcentrale Zwaagdijk zijn detailhandel in consumentenvuurwerk uitoefent. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de consument en de dealer.

Vooruitbetaling

De dealer is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetalingen van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument tot maximaal 100% van de overeengekomen prijs. Indien de dealer surseance van betaling krijgt of failliet wordt verklaard en een vooruitbetaling niet of niet volledig kan worden terugbetaald, zal Vuurwerkcentrale Zwaagdijk op verzoek van de consument één of meer dealers aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder verrekening van de vooruitbetaalde som. Deze aanwijzing zal zo spoedig mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de consument daartoe zijn verzoek bij Vuurwerkcentrale Zwaagdijk heeft ingediend en zoveel mogelijk in overleg met de consument. Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op de hierboven aangegeven wijze uit te voeren conform de oorspronkelijke overeenkomst stelt Vuurwerkcentrale Zwaagdijk zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de consument. Vuurwerkcentrale Zwaagdijk betaalt binnen vijf werkdagen, nadat door de consument is aangetoond dat de uitvoering onmogelijk is, de vooruitbetaalde som aan de consument. Naast het hierboven bepaalde heeft de consument te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden. Vuurwerkcentrale Zwaagdijk betaalt binnen tien werkdagen nadat de consument daartoe een verzoek heeft ingediend.

Recht van terughouding

De dealer is bevoegd toe toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). Geen retentierecht komt de dealer toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de consument hem geen opdracht heeft verstrekt.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de dealer niet kan worden. toegekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Een gedane vooruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds door de ondernemer gemaakt kosten te vergoeden voor zover deze ten goede van de consument zijn gekomen.

Ontbinding

Iedere tekortkoming van de dealer in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Afhaaltijd

De afhaaltermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen. Bij het niet binnen de termijn afhalen van de bestelde goederen door de consument, heeft de dealer het recht de overeenkomst ongeldig te verklaren. Gaat de ondernemer binnen de gestelde termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren.

Betaling

Het aan de dealer verschuldigde bedrag kan worden voldaan via de on-line betalingsmogelijkheden die tijdens het bestelproces worden aangeboden.

Bij ANDERS BETALEN Kan uitsluitend na overleg ( telefonisch 06 511 536 79, of e-mail info@chac.nl  ) een aangepaste betaalregeling worden afgesproken.

Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan de ondernemer die kosten te betalen die de ondernemer in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.

Garantie en keuring

De dealer garandeert dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. Voorts garandeert de ondernemer dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld. De dealer garandeert tevens dat alle geleverde goederen zijn geclassificeerd en goedgekeurd door TNO. De Ondernemer garandeert de mededelingen die hij omtrent zijn product of dienst openbaar heeft gemaakt en/of (mede) ten behoeve van hem openbaar zijn gemaakt, alsmede de reclame-uitingen waarnaar hij verwezen heeft of waarvan hij anderszins de verwachting heeft gewekt dat de afnemer daarop kon vertrouwen.

Aansprakelijkheid

De dealer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken of de goederen op een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven. 

Tevens is de dealer niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat nadat consument de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. 

De dealer is voorts niet aansprakelijk voor enige vorm van vervolgschade bijvoorbeeld in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de consument. 

Indien de dealer ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de consument c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld zal de consument de dealer ter zake volledig vrijwaren en de dealer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen. 

De aansprakelijkheid van de dealer uit hoofde van de overeenkomst met de consument is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval tot een maximum van drie maal het orderbedrag en mits deze aansprakelijkheid door de verzekering van de dealer wordt gedekt. 

Partiële nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig dan wel ongeldig worden verklaard blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht. 

Partijen verplichten zich er toe de nietige dan wel ongeldige bepaling(en) te vervangen door één of meerdere nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat de nieuwe bepaling(en) zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die zij vervang(t)(en) daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen. 

Diversen

Gratis vuurwerk wordt door de dealer zelf bepaald en geldt alleen in de voorverkoop (periode van 1 november tot 27 december).

Wij hebben voldoende voorraad, maar mocht er toch een door u besteld artikel zijn uitverkocht, dan leveren wij daarvoor een gelijkwaardig of duurder artikel.

Artikel- en prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepaling zijn voorbehouden.

De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld.

Er wordt alleen vuurwerk afgeleverd aan personen boven de 16 jaar.Legitimatie verplicht.

Per persoon mag men 25kg meenemen.Wij raden aan om bij grotere bestellingen met meerdere personen ouder dan 16 jaar te komen afhalen.

Wij geven per persoon maximaal 25kg mee.

In de bevestigingsmail wordt het totaalgewicht van uw bestelling weergegeven.

Wijziging van de voorwaarden

De dealer is bevoegd wijzigingen in deze overeenkomst aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. 

De dealer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. 

Privacy Statement

De dealer zal geen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die via het bestelproces worden geregistreerd, tenzij de consument daartoe op enige wijze toestemming heeft gegeven.

Welke Gegevens?

Tenzij je uitdrukkelijk daarom wordt gevraagd, beperkt de Vuurwerkcentrale zich alleen tot de registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling, betaling en de communicatie met de consument. De Vuurwerkcentrale draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in art. 8 van de Wet Persoonsregistraties. 

Wie hebben toegang tot de gegevens?

Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door De Vuurwerkcentrale zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken. 

Jouw rechten ten aanzien van de registratie

Op schriftelijk verzoek van de geregistreerde zullen wij je binnen een maand schriftelijk mededelen welke gegevens van je zijn opgenomen en in welke registraties. Indien wij of derden door inzage in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde word je van dit besluit binnen een maand na verzoek om inzage, schriftelijk op de hoogte gebracht. 

Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd. Verzoek kan ingediend worden via vuurwerk@chac.nl

Leveringsvoorwaarden van:

De Vuurwerkcentrale

Zwaagdijk 3

1681 NA Zwaagdijk

tel. 06 51153679

e-mail. info@chac.nl

KvK nummer 36047043